คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวิถีชุมชนภาคตะวันออก (World Class Harbor) | ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


        เมื่อวันที่ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น.ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 103 คน ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวิถีชุมชนภาคตะวันออก (World Class Harbor) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงของคนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังร่วมกัน เก็บขยะบริเวณริมชายหาดชุมชนหมู่บ้านชายทะเลบางละมุง อ.บางละมุง จ. ชลบุรี และ ริมชายหาดบ้านอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อีกด้วย