คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะฯ จาก Tatung University ประเทศ Taiwan ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ


         คณะวิทยาการจัดการให้การต้อนรับ คณาจารย์ และคณะ จาก Tatung University ประเทศ Taiwan ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภายในคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ดร.ภูวาเดช โหราเรือง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรคณะคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.