คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559


        คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน จากภาควิชาการเงินและบัญชี ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านมนุษยและสังคม ประเภทบุคลากรซีเนียร์ ผลงาน โปรแกรมคำนวณประมาณสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานและประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการออกแบบสวัสดิการจากนายจ้าง


     

    ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และเกิดการพัฒนางานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่การแข่งขันนวัตกรรมในระดับชาติ และนานาชาติ