คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี กับนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลจากการทดสอบความรู้ในระบบ e-learning Supply Chain Logistics ประจำปี 2560


        สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ในระบบ e-learning Supply Chain Logistics ประจำปี 2560 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2560 โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) สำหรับนิสิต/นักศึกษา และ 2) สำหรับบุคคลทั่วไป

       ทั้งนี้ นิสิตจากหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 รอบด้วย โดย ในรอบที่ 1 นางสาวรังสิณี สกุลกิตติยุต (ว่าที่บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป ในรอบที่ 2 นางสาวกาญจนาพร ทีปรักษพันธ์ (นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สำหรับนิสิต/นักศึกษา และ นางสาวทัศนีย์วรรณ ส่องแสง (ว่าที่บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป


     โดยกิจกรรมการมอบรางวัลสำหรับผู้ผ่านการทดสอบทั้ง 2 รอบนี้ได้ถูกจัดขึ้นภายในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา