ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาการอธิการบดี มก. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการผลงาน คณะวิทยาการจัดการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา


 

        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อาคารพละศึกษา อาคาร 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์. รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการผลงาน คณะวิทยาการจัดการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา