คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี กับนิสิตสาขาการตลาด ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560


        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศารัตน์ ขัดมัน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โดยมี ฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกิตติมศักดิ์ มอบทุนการศึกษาให้ในครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนนิสิต 1 ใน 12 คนที่ได้รับทุน จากผู้สมัคร 85 คน จาก 22 สถาบันการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา คือ นิสิตนักศึกษาภาควิชาการตลาด ที่เรียนดี มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักการตลาดที่ดีเป็น จำนวนเงิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี และให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา