ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอนำเสนอผลงานคุณภาพของคณาจารย์ งานวิจัยด้านภาษาอังกฤษที่ได้นำเสนอผลงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ


        วันนี้ทางคณะกรรมการฯ ขอนำเสนอผลงานคุณภาพของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชามา ได้แก่ งานวิจัยด้านภาษาอังกฤษที่ได้นำเสนอผลงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

        เป็นงานวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยผศ. ปิยะดา โล หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจำ ของคณะวิทยาการจัดการ งานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยงานวิจัยชื่อ "E-learning Implementation in Foundation English Class: Learners’ Perspectives and Learning Achievement" โดยการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยี application on line ชื่อ Schoology ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
        นอกจากนี้ ท่านอาจารย์ได้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการานานาชาติ 4th International Conference on Information Technology and Science (ICITS 2016) และโดยได้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 9, No. 4, August 2017
         ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถอ่าน Abstract และงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://www.ijcte.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=87&id=1407

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ในครั้งต่อไป ทางคณะคณะกรรมการฯ คงได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคมในโอกาสถัดไป