คณะวิทยาการจัดการ รายงานผลการศึกษา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ไตรมาสที่ 2/2559"


   เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการรายงานผลการศึกษา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสที่ 2/2559 ภายใต้การดำเนินงานของ 1) ผศ.ดร.จุฑามาส ทวีไพบูลย์วงศ์ 2) ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ และ 3) อาจารย์มุขสุดา พูลสวัสดิ์ ในฐานะนักวิจัย
   จากรายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเชื่อมั่นและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผู้ประกอบการภาคการผลิต ธุรกิจแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ในอนาคตต่อไป