ภาพบรรยากาศ ชี้แจ้งโจทย์ โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคมโครงการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ของ เคเอฟซี ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


   เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา  เคเอฟซี ประเทศไทย กับ บริษัท Marketeer จำกัด ได้มาชี้แจงโจทย์ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคมโครงการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา โดยมี คุณวิทยากร คุณณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร ผู้บริหาร KFC ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ นักสื่อสาร และคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ดำเนินรายการคนค้นคน และทีมงาน Marketeer เป็นวิทยากร

  โดยโจทย์การแข่งขัน นิสิต นักศึกษาจะต้องนำเสนอแผนโครงการพัฒนาชุมชนภายใต้ DNA ของแบรนด์ของเคเอฟซีที่ว่า ‘KFC Always Original’ ‘เป็นตัวจริง...เป็นสิ่งที่ดีที่สุด’    โดยเป็นไอเดียที่สมาชิกในทีมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมทีมไม่เกิน4คนคละคณะคละสาขาคละชั้นปีได้แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน 
เพื่อแสดงความเป็นตัวของตัวเองในด้านความคิดและนำความชำนาญของตนมาใช้แก้ไขปัญหาในชุมชน นำเสนอออกมาในรูปแบบของโครงการที่เน้นแนวคิดกลยุทธ์การจัดการและดำเนินงานการแก้ปัญหาที่ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน เน้นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงมีผลสำเร็จที่ยั่งยืน