คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน


    คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 10104 ที่ผ่านมา