คณะวิทยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน (สำหรับนิสิตฝึกงานนอกหลักสูตร)


  คณะวิทยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน (สำหรับนิสิตฝึกงานนอกหลักสูตร)  โดยนิสิตที่เข้าร่วมเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการเงิน สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 มี 2 รอบ 10.00-12.00 น และ 13.00-15.00 น.