คณะวิทยาการจัดการ จัดการสัมมนา “การจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับ SMEs ในภาคตะวันออก”


   คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการสัมมนา “การจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับ SMEs” ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณนครินทร์ ผดุงเทียน ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัทคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด คุณนัคชา ตระกูลมีนัก Shipping Supervisor บริษัท จี.โอ.ดี มารีน เซอร์วิส และดร.พงศ์ภัค บานชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรโลจีสติกส์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจภาคเอกชน ผู้ประกอบการ อาจารย์และนิสิตเป็นอย่างมาก