คณะวิทยาการจัดการเข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม "เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ"


   เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ. อรรธิกา พังงา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิชาการศึกษาเข้าพบผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมีคุณไพโรจน์ วงษ์ดีไทย รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม และคุณนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบางเมืองพนัสนิคมให้การต้อนรับ    
   ทั้งนี้ให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป ในการนี้ได้สำรวจพื้นที่และลงพื้นที่ชุนชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป