การจัดทดสอบสมมรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขานำเข้าและส่งออก ประจำปี 2559


   ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ และจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ในการนี้ ทางคณะฯ ได้ร่วมกับทางสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยในการจัดทดสอบสมมรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขานำเข้าและส่งออก ประจำปี 2559 ในวันที่ 11-12 กันยายน 2559 มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 94 คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 9 คน และนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 85 คน