คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปี 2559


   คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.สมจตต์ ปาละกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประธานกรรมการ ,ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ ,ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ ,คุณประวีณ์นุช เกตุแก้ว สำนักงานประกันคุณภาพ เลขานุการ และคุณยุพิน รักเกียรติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา