นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแหลมฉบัง จากตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง และตัวแทนคณะผู้บริหาร 23 ชุมชุนในนครแหลมฉบัง


   นิสิตคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมออกแบบตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแหลมฉบัง โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก 23 ชุมชุนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ผลงานทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน มีผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ร่วม 20,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศบาลนครแหลมฉบังนายสันติ สิริตันหยง และคณะตัวแทนผู้นำชุมชุน 23 ชุมชุน มอบรางวัล ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 10 ห้อง 10103 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา