คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นำโดยอาจารย์ ดร.ศุภาภาส คำโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หน้าอาคาร 1 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559