นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการประกวดประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award (ปีที่ 10) ตอน Zeed Space ชวนTeen มาสร้าง Community


   คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลการประกวดประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ (ปีที่ 10) ตอน Zeed Space ชวนTeen มาสร้าง Community

   ตามที่ 1-2-Call! และ นิตยสาร BrandAge ได้จัดการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ (ปีที่ 10) ตอน Zeed Space ชวน Teen มาสร้าง Community ขึ้น ในการนี้นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการตัดสิน ปรากฏว่า นิสิตคณะวิทยาการจัดการได้รับ 3 รางวัล นอกจากนี้นายพันธกานต์ เติมวิทิตการ ยังได้รับรางวัล AIS Young Talent Award 2016 ซึ่งจะได้เข้าฝึกงานกับทาง AIS สำหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล มีรายชื่อนิสิตดังต่อไปนี้

ทีมต้นกล้าหาญ สาขา 2 (รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออก)

 1. นายวัชรพล           นันทฤทธิ์                   สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630104594
 2. นายภาณุวัฒน์        พลพิชัย                     สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630104471
 3. นายรวิพล             สิทธิพงศ์พิทยา             สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630104527

ทีมมี๋สะไต๋ล์ (Me Style) (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ภาคตะวันออก)

 1. นายพันธกานต์        เติมวิทิตการ                สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630156764
 2. นางสาวนพรัตน์       หงส์นาค                             สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630160435
 3. นายภูวดล             ศักดิ์วิชิต                   สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5530154557
 4. นางสาวรวี            พยัฆษา                     สาขาการบัญชีบริหาร     รหัสนิสิต 5630160681

ทีมแก๊งค์ลูกเจี๊ยบ (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ภาคตะวันออก)

 1. นางสาวเกสรี                   ลออโรจน์วงศ์              สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630104055
 2. นางสาววริษฐา        อนันตคุณวงศ์              สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630104578
 3. นางสาวสายนรินทร์ กระสา                     สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630104667
 4. นางสาววรกานต์ วงศ์จิตราภรณ์             สาขาการตลาด            รหัสนิสิต 5630104543

  

  

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/AIS-BrandAge-Award-461644797312515/