คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ในโอกาสได้รับคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559


        คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์ บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการในโอกาสได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน จากภาควิชาการเงินและบัญชี ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยและวัตกรรม สายสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์ จากภาควิชาอุตสหกรรมบริการ ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต
      ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยเด่นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ มก. ประจำปี 2559 ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเรียนการสอน 2.ด้านการบริการวิชาการ 3.ด้านวิจัยและวัตกรรม 4.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5.ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต และ 6.ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ซึ่งจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลในงาน "ขอบคุณบุคลากร" วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เลา 11.00-12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน