โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ENG PREP

ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคาร คณะเศรษฐศาสตร์
DSC 0065 DSC 0068 DSC 0070 DSC 0071
DSC 0072 DSC 0073 DSC 0074 DSC 0075
DSC 0076 DSC 0077 DSC 0078 DSC 0079
DSC 0080 DSC 0081 DSC 0082 DSC 0083
DSC 0084 DSC 0086 DSC 0087 DSC 0051
DSC 0052 DSC 0053 DSC 0054 DSC 0055
DSC 0056 DSC 0057 DSC 0058 DSC 0059
DSC 0060 DSC 0061 DSC 0062 DSC 0063
DSC 0064