แนะแนวทางการศึกษา ในงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก้าวสู้ปีที่ 21 "


  คณะวิทยาการจัดการร่วมเปิดบูทแนะแนวทางการศึกษา และแสดงผลงาน คณาจารย์และนิสิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก้าวสู่ปีที่ 21 ได้มีการจัดงานแสดงนิทรรศการทางการศึกษาและแสดงผลงาน ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา และผู้สนใจได้เข้าชม ระหว่างวันที่ 26-29 สิงคาคม 2559 ณ อาคาร พลศึกษา ที่ผ่านมา