ค่าธรรมเนียมการศึกษา


          

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตปริญญาตรี

  1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี
  2. อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตปริญญาโท
  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตปริญญาโท ดูรายละเอียดได้ที่ https://mba.ms.src.ku.ac.th/