หลักสูตรที่เปิดสอน


          

      ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาโททั้ง ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 สาขา ดังนี้

    ระดับปริญญาโท

      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม