การสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี


          

   ภาคปกติ

  1. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ระบบ Admission)

  ภาคพิเศษ

  1. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เรียนจันทร์-ศุกร์ 16.30-19.30 และวันเสาร์ที่ 9.00-16.30 น. 
   รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยใช้ผลคะแนนการสอบใช้ผลคะแนนสอบ O-NET และ A-NET สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ