การสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี


          

   ภาคปกติ

  1. รับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ระบบใหม่ Thai University Central Admission System (TCAS)
   ดูรายละเอียด https://admission.ms.src.ku.ac.th/

  ภาคพิเศษ

  1. รับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ระบบใหม่ Thai University Central Admission System (TCAS)
   โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เรียนจันทร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-19.30 (ขึ้นอยู่กับตารางเรียน) รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ดูรายละเอียด http://info.ms.src.ku.ac.th/sbba/

   ภาคพิเศษ แตกต่างจาก ภาคปกติ อย่างไร

   1. 1.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่าภาคปกติ
   2. 2.ช่วงของเวลาเรียน นิสิตภาคปกติจะเริ่มเรียนในเวลา 09.00-16.00 วันจันทร์-เสาร์ และนิสิตภาคพิเศษจะเริ่มเรียนในเวลา 13.00-16.00 วันจันทร์-อาทิตย์
      *** หมายเหตุทั้งนี้เวลาเรียน และตารางเรียน ของนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการลงทะเบียนของนิสิตแต่ละบุคคล