ผู้บริหาร


 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
   
  อ.เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
       
 ผศ.จำเนียร บุญมา
อ.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
 
 รศ.อำนาจ ธีระวนิช  
 
อ.กุสุมา ตันจำรัส
 
รองคณบดี
 ดร.ศุภาภาส คำโตนด
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ
ผศ.อรรธิกา พังงา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และชุมชุนสัมพันธ์
     
  ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
   
 
ผู้ช่วยคณบดี
ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อ.สิตาภา บัวเกษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อ.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวเฉลียว ภากะสัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการ
 
หัวหน้าภาควิชา
ดร.ชุติมา โล่งจิตร
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ
ผศ.ดร.อัควรรณ์ แสงวิภาค
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ   
ผศ.ปิยะดา โล
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล
ภาควิชาการเงินและการบัญชี   
 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
     
   นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ