ผู้บริหาร


    
 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
   
  รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
       
 ผศ.จำเนียร บุญมา
อ.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
 
 รศ.อำนาจ ธีระวนิช  
 
อ.กุสุมา ตันจำรัส
 
ที่่ปรึกษา
       
   

อ.เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 
 
หัวหน้าภาควิชา
ดร.ชุติมา โล่งจิตร
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ
ผศ.ดร.อัควรรณ์ แสงวิภาค
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ   
ผศ.ปิยะดา โล
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล
ภาควิชาการเงินและการบัญชี   
 
รองคณบดี
 ดร.ศุภาภาส คำโตนด
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ
ผศ.อรรธิกา พังงา
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และชุมชุนสัมพันธ์
   
อ.ชลธิชา รุ่งศรี
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
   
 
ผู้ช่วยคณบดี
ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อ.สิตาภา บัวเกษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อ.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวเฉลียว ภากะสัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการ
 
  นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย