แผนพัฒนากลยุทธ์


          

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

แนวทางการบริหารและพัฒนา
กลยุทธ์ 1.1
มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยื

 • การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน
 • มุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานบริการวิชาการที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนและชุมชนโดยรอบ

กลยุทธ์ 1.2 การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบริการวิชาการเชิงรุก สู่สังคมภายนอก

 • สร้างระบบในการให้บริการทางวิชาการสู่สังคม ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สร้างความพร้อมในการผลักดันผลงานของคณาจารย์สู่สังคม เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย
 • สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและการออกสื่อสาธารณะ ของคณาจารย์ เพื่อแสดงตัวตนและสร้างการรับรู้ เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.3 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

           ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 • จำนวนงานบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 • จำนวนงานบริการวิชาการที่นำไปสู่การพัฒนางานวิจัย
 • จำนวนกิจกรรมที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองสังคม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

แนวทางการบริหารและพัฒนา   
กลยุทธ์ 2.1 การสร้างระบบในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำการวิจัย

 • การอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล การฝึกอบรม และผู้ช่วยนักวิจัย
 • เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดการแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Research community)
 • การสนับสนุนเงินทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
 • การแสวงหาแหล่งเงินทุนการวิจัยจากภายนอกที่มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยซึ่งเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ 2.2 การผลักดันให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตลอดจนการบูรณาการผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

 • ระบบ Mentoring เพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และการสร้างทีมวิจัย
 • การสร้างสมดุลในภาระงานสอนและงานวิจัย
 • สร้างระบบสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 • การสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ กำหนด
 • การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการวิจัยกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
 • ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ

           ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 • จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 • ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในปีปฏิทินของอาจารย์ประจำ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ แนวทางการบริหารและพัฒนา
ด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
     
           กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

 • การพัฒนาหลักสูตรใหม่และ/หรือหลักสูตรบูรณาการ ที่มีความสอดคล้องต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
 • การปรับปรุงหลักสูตรเดิม เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและเอกชนในเขตภาคตะวันออก

          กลยุทธ์ 3.2 การสร้างความพร้อมของนิสิตสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับสากล

 • การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารให้นิสิตมีความพร้อมรองรับการขยายตัวทางการค้าระดับภูมิภาค
 • การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
 • สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการศึกษา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และขยายโอกาสในการเรียนรู้
 • การสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การปฏิบัติงานจริงในสายอาชีพ

          กลยุทธ์ 3.3ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • การเพิ่มจำนวนบุคลากรในระดับปริญญาเอก ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและทิศทางการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
 • สนันสนุนคณาจารย์ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและอนาคต
 • สร้างโอกาสในการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์งานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อสังคมตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ

 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
          กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน

          ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 • จำนวนการได้งานในองค์กรขนาดใหญ่
 • ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตรของคณะ
 • จำนวนชั่วโมงที่อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แนวทางการบริหารและพัฒนา
กลยุทธ์
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ลดภาระการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น

 • จัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
 • สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดการพัฒนางานตามตำแหน่งงาน
 • ส่งเสริมการทำวิจัย R2R และงานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • การสร้างเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
 • รวมศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนและลดภาระการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น งานประกันคุณภาพ งานแผน งานบริการการศึกษา เป็นต้น
 • พัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานเข้าสู่สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

กลยุทธ์ 4.2 มุ่งเน้นการพัฒนาคณะฯสู่การเป็นองค์กรสีเขียว ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • จัดทำแผนแม่บทเพื่อรองรับการใช้พื้นที่อาคารและครุภัณฑ์
 • พัฒนาระบบควบคุมและติดตามครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • การกำกับและติดตามการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐและมหาวิทยาลัยกำหนด

กลยุทธ์ 4.3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล

 • สนับสนุนให้มีการจัดอบรมผู้บริหารและการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่รองรับอนาคต
 • การจัดทำผลการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • การพัฒนาระบบประเมินที่เป็นธรรมในทุกระดับ
 • การวิเคราะห์ภาระงานที่เป็นระบบและเป็นธรรม

          ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 • ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 • กระแสเงินสดในการดำเนินงานคงเหลือสุทธิ
 • รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปี
 • อัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ยกเว้นงบลงทุน)