วิสัยทัศน์/ภารกิจ


          

วิสัยทัศน์ 

"เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาด้านบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาภูมิภาคตะวันออก "ค่านิยมหลัก (Core Value)

 1. M - Mastery (ความเชี่ยวชาญ)
  S - Sharing (การแบ่งปัน)
  S - Sensibility (มีไหวพริบปฏิภาณ)
  M - Morality (มีศีลธรรม)
  A - Altruism (ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ทำเพื่อผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  R - Responsibility (ความรับผิดชอบต่อหน้าที่)
       Respect (การเคารพซึ่งกันละกัน)
  T - Togetherness (การร่วมแรงร่วมใจ)
          เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ใช้สติปัญญาที่ประกอบด้วยคุณธรรม ทำกิจกรรมส่วนรวมอย่างไม่เห็นแก่ตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมทั้งเคารพซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาองค์ความรู้ที่พร้อมจะแบ่งปันสู่สังคม

ภารกิจ

 1. 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
  2. มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
  4. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งควบคู่กับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในชุมชนและสังคม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ


อัตลักษณ์ (Identity)

สานึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)