สัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน


          

ตราประจำมหาวิทยาลัย 

               ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง

 

ตราประจำคณะ 

               ตราประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นรูปพังงา

ดาวน์โหลดตราประจำคณะฯ

สีประจำคณะ 

               สีฟ้าใส

เพลงประจำคณะ