หลักจรรยาบรรณ


          

หลักจรรยาบรรณ คณะวิทยาการจัดการ

          หลักจรรยาบรรณนี้ถือเป็นหลักที่ให้แนวทางปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจของคณะฯ อันจะนำไปสู่เจตจำนงแห่งปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. การแสวงหาความเป็นเลิศในวิชาชีพ พึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองและอาชีพ ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พัฒนาความสามารถทางวิชาการและการถ่ายทอด แสวงหาความรู้และมีการเตรียมตัวที่ดี ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
  2. ความเอาใจใส่ต่อนิสิต เมตตา กรุณา แบ่งปัน ให้ ช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นและพึงกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
  3. ความเคารพต่อผู้อื่น เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิการตัดสินใจของทุกคน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ ให้เกียรติ และไม่ปฏิบัติตนในวิถีทางอันจะทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสื่อมเสีย
  4. ความยุติธรรม เปิดเผยและมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และยอมรับความแตกต่าง
  5. ความซื่อสัตย์ พูดความจริง จริงใจ ซื่อตรง ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ
  6. ความรับผิดชอบต่อองค์การ มีความศรัทธาและภักดีต่อองค์การ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ไว้วางใจต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนอุทิศเวลาของตนให้แก่องค์การ
  7. หน้าที่พลเมือง ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตย และมีจิตสาธารณะ