ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
      ข้อมูลกิจกรรม Share & Learn
ค้นหา  
 
Google classroom [ลงประมวลกิจกรรมเมื่อ 13/6/2560]
Google Sites [ลงประมวลกิจกรรมเมื่อ 13/6/2560]
การอบรมการใช้งาน Advance Excel 2013 (Data Analysis and Management) [ลงประมวลกิจกรรมเมื่อ 17/8/2559]
การอบรมการใช้งาน้ Microsoft Word เชิงประยุกต์ [ลงประมวลกิจกรรมเมื่อ 17/8/2559]
เลือกหน้า << หน้าที่แล้ว |1 2345 | หน้าถัดไป >>

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี