ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
 
ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา
  การเขียนหนังสือราชการ
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าร่วม
  15 - 16 สิงหาคม 2559
ผู้เข้าร่วม
  1.นายชลรัฐ สาระจรัส 2.นายดำรงค์สุขเกิด
สถานที่
  ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
งบประมาณ
  1450 บาท
ปีงบประมาณ
  2559

ข้อมูลที่ได้รับจาก
การประชุม / อบรม / สัมมนา

  

วัตถุประสงค์

  

เนื้อหา (โดยย่อ)

  

ประโยชน์ที่ได้รับ ต่อตนเอง

  

ประโยชน์ที่ได้รับ ต่อหน่วยงาน

  

ปัญหา / อุปสรรค

  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  

รูปประกอบกิจกรรม การประชุม/อบรม/สัมมนา

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี