ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
 
ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา
  การอบรม GMAT
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าร่วม
  7 มิ.ย.58-19 ก.ค. 58
ผู้เข้าร่วม
  ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
สถานที่
  Kaplan Thailand
งบประมาณ
  20000
ปีงบประมาณ
  2558

ข้อมูลที่ได้รับจาก
การประชุม / อบรม / สัมมนา

   ไม่มีไฟล์แนบ

วัตถุประสงค์

  เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษและหลักการคิด วิเคราะห์เชิงวิชาการ

เนื้อหา (โดยย่อ)

  Analytical Writing, Verbal, Quantitative, Integrated Reasoning

ประโยชน์ที่ได้รับ ต่อตนเอง

  สามารถเข้าใจหลักการ เทคนิคและวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และหลักการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ในงานวิชาการต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ ต่อหน่วยงาน

  นำแนวคิด เทคนิค และวิธีการสอนจากการอบรม เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น

ปัญหา / อุปสรรค

  -

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  -

รูปประกอบกิจกรรม การประชุม/อบรม/สัมมนา

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี