ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
 
หัวข้อ Share & Learn
  Google classroom
วิทยากรหรือผู้บรรยาย
  ถอดองค์ความรู้โดย ผศ.นิตยา งามแดน
วันที่จัดกิจกรรม
  15-16 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม
  
เดือนงบประมาณ
   พฤษภาคม
ปีงบประมาณ
   2560
ไฟล์แนบ
  

รูปประกอบกิจกรรม Share & Learn

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี