ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
 
หัวข้อ Share & Learn
  การอบรมการใช้งาน Advance Excel 2013 (Data Analysis and Management)
วิทยากรหรือผู้บรรยาย
  คุณสันทนา นันทขุน
วันที่จัดกิจกรรม
  30 มิถุนายน 2559
สถานที่จัดกิจกรรม
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3
เดือนงบประมาณ
   มิถุนายน
ปีงบประมาณ
   2559
ไฟล์แนบ
  

รูปประกอบกิจกรรม Share & Learn

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี