ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3721
 
 
หัวข้อ Share & Learn
  การถอดองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการ หัวข้อ การสร้างทีมงานและทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การภาคบริการ
วิทยากรหรือผู้บรรยาย
  อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ์
วันที่จัดกิจกรรม
  23 เม.ย.59
สถานที่จัดกิจกรรม
  สำนักหอสมุด
เดือนงบประมาณ
   เมษายน
ปีงบประมาณ
   2559
ไฟล์แนบ
  

รูปประกอบกิจกรรม Share & Learn

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี