ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3721
 
 
หัวข้อ Share & Learn
  การถอดองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม เรื่อง ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี
วิทยากรหรือผู้บรรยาย
  การลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
วันที่จัดกิจกรรม
  ก.ค.2559
สถานที่จัดกิจกรรม
  http://ms.src.ku.ac.th/km/read_news-cult.html
เดือนงบประมาณ
   กรกฎาคม
ปีงบประมาณ
   2559
ไฟล์แนบ
   ไม่มีไฟล์แนบ

รูปประกอบกิจกรรม Share & Learn

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี