ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
 
ชื่อการบริการวิชาการ
  ปั้นขลิบทอด (ไส้ปลา)
วัน/เดือน/ปี ที่จัดบริการ
  22 พฤษภาคม 2554
สถานที่
  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
งบประมาณ
   -
เดือนงบประมาณ
   พฤษภาคม
ปีงบประมาณ
  2554

ไฟล์แนบ

  

รูปประกอบกิจกรรมการบริการวิชาการ

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี