ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
 
หัวข้อข่าว
  กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาทางวิชาการ
เนื้อข่าว
  เรียน คณาจารย์ทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กำหนดให้มีการปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ขอให้อาจารย์ที่สนใจกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ที่ประสงค์ขอคำแนะนำและประเด็นปรึกษาตามฟอร์มดังแนบ เพื่อทางคณะกรรมการจักได้ดำเนินการนัดหมายต่อไป
ลิงค์ข่าว
ไฟล์แนบ
   ไม่มีไฟล์แนบ

รูปประกอบข่าว

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี