ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
 
หัวข้อข่าว
  ตารางการพัฒนานิสิตในกิจกรรมนอกหลักสูตร
เนื้อข่าว
  ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนอกเหนือจากในหลักสูตรที่เรียน ตลอดปีการศึกษา 2556
ลิงค์ข่าว
ไฟล์แนบ
  

รูปประกอบข่าว

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี