ระดับน้อย [2.97%]
ระดับปานกลาง [4.95%]
ระดับมาก [92.08%]
 
3770
 
 
หัวข้อข่าว
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม Share & Learn หัวข้อ "การวิจัยในชั้นเรียน"
เนื้อข่าว
  คณะกรรมการจัดการความรู้และทีมงานทรัพยากรมนุษย์ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยสู่การวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 10109 โดยอาจารย์สามารถนำไฟล์ตรวจคะแนน (.dat) ของรายวิชาที่รับผิดชอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจากเครื่องตรวจข้อสอบส่วนงานจัดการศึกษา เพื่อทดลองวิเคราะห์ข้อสอบในการฝึกอบรม พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 10103 (เฉพาะบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเท่านั้น)
ลิงค์ข่าว
ไฟล์แนบ
   ไม่มีไฟล์แนบ

รูปประกอบข่าว

ไม่มีรูปประกอบ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.)
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เว็บ KM ม.รามคำแหง
เว็บ KM ม.ขอนแก่น
เว็บ KM ม.วลัยลักษณ์ 
เว็บ KM ม.อุบลราชธานี
เว็บ KM ม.แม่โจ้
เว็บ KM ม.เทคโนโลยีสุรนารี