ประเพณี “รดน้ำดำหัว” ผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ (ภาคอีสาน)

ขั้นตอนตามประเพณี

การรดน้ำผู้ใหญ่ คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ครูบาอาจารย์

   ารรดน้ำผู้ใหญ่ คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ครูบาอาจารย์ ท่านผู้ใหญ่มักจะนั่งลงแล้วผู้ที่รดก็จะเอาน้ำหอมเจือกับน้ำรดที่มือท่าน ท่านจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรด ถ้าเป็นพระก็จะนำผ้าสบงไปถวายให้ท่านผลัดเปลี่ยนด้วย หากเป็นฆราวาสก็จะหาผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปให้ วัตถุประสงค์ของการรดน้ำผู้ใหญ่ คือ เพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่

อุปกรณ์


   

     น้ำ ที่ใช้สำหรับรดดำหัวของแต่ละภาคเป็นน้ำที่ทำมาจากเครื่องหอมต่างๆ หลากหลายชนิด สำหรับน้ำที่ใช้รดน้ำดำหัวของภาคอีสานจะใช้ความหอมจากพืชตระกูลหัว เช่น ว่านหอม ว่านนางคำ ฝนรวมกัน ได้น้ำออกขุ่น ๆ มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของว่านหอม เนื่องจากเดือนเมษายนเป็นหน้าแล้ง ทำให้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหาได้ยากทางภาคอีสาน

 
เครื่องรดน้ำดำหัว...ภาคอีสาน

แหล่งที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki
แหล่งที่มา: http://www.isranews.org/2012/investigate/56-isranews/20590-จดเต็มตามแบบแผน-"เครื่องรดน้ำขอพร-4ภาค".html