ประเพณี “รดน้ำดำหัว” ผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ (ภาคกลาง)

ขั้นตอนตามประเพณี

ภาคกลางมีประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่

          ดยจะสรงน้ำพระพุทธรูปก่อน ทั้งพระพุทธรูปที่วัดและพระพุทธรูปที่บ้าน ซึ่งในเบื้องต้นจะนำดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระก่อน ต่อจากนั้นจึงใช้น้ำอบไทย หรือน้ำหอม ประพรมที่องค์พระพุทธรูปนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตประสบความร่มเย็น เกิดความสุขสวัสดี ทั้งแก่ตนเอง และบุคคลในครอบครัว บางแห่งมีการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของวัดแห่ไปตามถนนรอบๆ หมู่บ้าน เพื่อให้คนที่ไม่ได้ไปวัดมีโอกาสสรงน้ำพระพุทธรูปกันอย่างทั่วถึง

 
เครื่องรดน้ำดำหัว...ภาคกลาง

การสรงน้ำพระสงฆ์

   มื่อสรงน้ำพระพุทธรูปเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มานั่งในสถานที่ซึ่งจัดไว้เป็นที่ประกอบพิธี เพื่อให้ชาวบ้านใช้น้ำอบน้ำหอมรดใส่มือ พระสงฆ์ก็จะให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคล

รดน้ำบุพการีหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ


   ลูกหลานจะเชิญบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่นับถือ มานั่งในที่ที่จัดไว้ แล้วใช้น้ำอบหรือน้ำหอมรดใส่มือ หรือรดทั้งตัว ในระหว่างที่รดน้ำ ผู้ใหญ่ก็จะให้พรแก่ลูกหลาน แล้วจึงผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยใช้ของใหม่ที่ลูกหลานจัดเตรียมไว้ให้


   าวภาคกลางเชื่อว่าการสรงน้ำพระและการรดน้ำผู้ใหญ่ นอกจากจะปรารถนาให้บังเกิดสิริมงคล และเกิดความสุขแล้ว ยังน่าจะหมายถึง เป็นการชำระล้างมลทิน ขับไล่สิ่งอัปมงคลของปีเก่าให้หมดไป เพื่อให้มีความสะอาดบริสุทธิ์และสดใสในวันปีใหม่ นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือต่อสิ่งสำคัญ ผู้มีพระคุณ ผู้อาวุโส เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคี เมื่อเสร็จพิธีสรงน้ำรดน้ำแล้ว หนุ่มสาว เด็กโต และเด็กเล็ก ก็จะเล่นสาดน้ำกันเองอย่างสนุกสนาน ประเพณีเล่นสาดน้ำแก่กันนั้น มุ่งหมายให้เกิดความสามัคคี มีความเป็นกันเอง สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

แหล่งที่มา: http://travel.kapook.com/view24600.html
แหล่งที่มา: http://www.isranews.org/2012/investigate/56-isranews/20590-จดเต็มตามแบบแผน-"เครื่องรดน้ำขอพร-4ภาค".html