แนะนำคณะ
     ผู้บริหาร
     อาจารย์/บุคลากร
     คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน
      หน่วยงานภายในคณะฯ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
       การรับเข้าศึกษาต่อ
       รายละเอียดค่าทำเนียบการศึกษา
     ประกันคุณภาพการศึกษา
     ผลงานคณะ
       ประเมินการเรียนการสอน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     ประกาศ/คำสั่ง
     เอกสารเผยแพร่
     ตราประจำคณะ
     การแต่งกาย
     ระบบจองห้อง BIC
     ระบบจองห้องเรียนคณะ
     ระบบจองรถคณะ
     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
     ข่าว/ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
     รวมเวบไซต์ที่น่าสนใจ
     ถามตอบปัญหาการศึกษา
     กองทุนพัฒนานิสิต
     Dowload ฟอร์มบันทึกข้อความ
 

  ข่าวน่าสนใจ
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภช พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2557 นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดประกาศข้อกำหนดในการขอรับทุนฯ และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บคณะฯ เพื่อกรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครที่ห้องส่วนงานจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2557
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประกาศสมัครรับทุนการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียดที่นี้ และยื่นส่งไฟล์แบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดแล้วได้ที่ห้องส่วนงานจัดการศึกษา 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปี 4 รหัส 53 ที่ยังสอบคอมพิวเตอร์ Pre-test ไม่ผ่าน และไม่ได้เข้าสอบ ให้มาสอบภายในวันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 57 ห้อง BIC ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. หมายเหตุ : นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ และคะแนน ผู้ที่สอบไม่ผ่าน และยังไม่ได้เข้าสอบ ได้จากเอกสารแนบ  
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ อีจี (EG) ประจำปีการศึกษา 2557 
แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาแก่นิสิต สำหรับการเปิดภาคเรียนแบบใหม่และปฏิทินการศึกษาภาคร้อน พ.ศ.2557 ฉบับปรับปรุง  
กำหนดวันจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปี 1 รหัส 57 ในวันจันทร์ที่ 7 ก.ค. 57  
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2557 
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ที่มีผลการเรียนดี และกิจกรรมเด่น ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และนิสิตพิการ สามารถติดต่อได้ที่ห้องส่วนงานจัดการศึกษา 
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ประจำปี 2556  
กำหนดการ และ เอกสาร การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2556  
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุน Toshiba ครั้งที่ 25 " สอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนงานจัดการศึกษา  
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย" ประจำปี 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนงานจัดการศึกษา  
ปฏิทินการศึกษาภาคต้น ประจำปี 2556 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รหัส 54 ทุกคน ที่ยังไม่ได้รับ CD คู่มือนิสิต ให้มาติดรับได้ที่ ห้องส่วนงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะของใบคำร้องได้ที่นี่
 
 
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง วันที่ 17 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญชมนิทรรศการ งาน The ASEAN and Chinese Costume Culture
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอในงาประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Mekong Rrgion and ASEAN in Transition : People and Transborder Issue
Southern Taiwan University of Science anhd Technology (STUUST) .We would like to gladly inform you that STUST.
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาสรับสมัครให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอโครงการวิจัย "ขีดดความสามารถในการแข่งขันของนักบัยชีไทย ในวาระที่จะมีการเปิดเสรีการค้าบริการทางบัญชีในภูมิภาคอาเซียน AEC"
ศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยว ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 48 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
International Case Study Conference 30UUM " Sustainable Management Practices Through Research and Innovative Learning"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนดารวิจัย สกว. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคคลากรทางการศึกษา"
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z" (T&L for Gen Z)
บริษัท เอทินิค จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนหลายอัตรา
บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคนิสิตฝึกงาน สาขาบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาโครงการอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 62
บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเสนอบุคลากรเข้าร่วมโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University ) เปิดรับสมัครทุน เพื่อรับสมัครทันรัฐบาลจีนประจำปี 2557
บริษัท MIQ Logistics (Thailand) Ltd. เป็นรับสัครพนักงานในสาย Logistics
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ ของนิสิตมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางงวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจปี 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ขอเชิญร่วมการจัดประชุมวิชาการข้าวแหางชาติ ครั้งที่ 3
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ CCE STUDY TOUR PROGRAM 2014 ,CRAN AUSTRALIA
ขอชวนนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2014
เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย
โรงแรมในเครือ พีชกรุ๊ป เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
บริษัทTPIPL เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง
บริษัท ตะวันออกสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน
บริษัท FLEXPLAS CO,LTD. เปิดรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช เชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสานสนเทคของมหาวิทยาลัย
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เปิดอบรมหลักสูตรต่าง ตามตารางการฝึกอบรมดังนี้ (ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Logistics Analyze
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) ขอเชิญนิสิต นักศีกษาในระดับปิญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการ ค่ายผู้นำพันธ์ใหม่ ใจอาสา ครั้งที่ 4 (Cargill Caliber Camp #4)
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับคัดเลือกบุคลลเข้าปฎิบัติงานผู้ชำนาญการวิเคราะห์เครดิตบรรษัท ฝ่ายบรรษัทธรกิจ และตำแหน่งศูนย์ลูกค้าบรรษัท
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง ทางเลือกชาวนาไทย... ไรซ์เบอรี่โมเดล
 

ฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิทยาการจัดการได้ ที่นี่
ใบรับรองแพทย์ตามเกณฑ์ ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินงบประมาณ)  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินรายได้) ที่นี่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จำนวน ๑ อัตรา,บุคลากร จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา    
ประการายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการสอนวิชาพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศขยายเวลาสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน ๒ อัตรา    
ประกาศขยายเวลาสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน ๓ อัตรา    
ประกาศขยายเวลาสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๒ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา    
 

  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาจรายการซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บรรยายไร้สายแบบพกพาจำนวน 1 รายการ

  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงการ วัน-ทู-คอล แบรนด์เอจ อวอร์ด ปีที่ 6 ตอน Tic Tac Tour ท่องทั่วไทย รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย" ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ KU NEWS ฉบับที่ 138 ที่สามารถคว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด 2013 ในการประกวด "HP IMC Plan Challenge 2013 ทัชแล้วใช่ ใช้แล้วชอบ ตอบครบทุกความต้องการ"

   
 
 
 
 
 
 
 
#

ปิดเทอม ภาคปลาย 54 แล้ว ทำกิจกรรมอะไรกันดี

พักผ่อนอยู่ที่บ้าน
ไปเที่ยว
ออกค่าย
ทำงาน ,ฝึกงาน
เรียนพิเศษ ,เรียนซัมเมอร์
อื่นๆ- ดูผลแบบสำรวจ -

 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2380-1 , 0818556406  โทรสาร 0-3835-2380-1
<< เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IExplorer 8 และ ขนาดหน้าจอ 1152x864 >>

จำนวนผู้เยี่ยมชม