แนะนำคณะ
     ผู้บริหาร
     อาจารย์/บุคลากร
     คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน
      หน่วยงานภายในคณะฯ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
       การรับเข้าศึกษาต่อ
       รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ประกันคุณภาพการศึกษา
     ผลงานคณะ
       ประเมินการเรียนการสอน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     ประกาศ/คำสั่ง
     เอกสารเผยแพร่
     ตราประจำคณะ
     การแต่งกาย
     ระบบสารสนเทศ
     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
     ข่าว/ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
     รวมเวบไซต์ที่น่าสนใจ
    
  ข่าวน่าสนใจ  
แผนการเรียนคณะวิทยาการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา2558
 
คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประกาศโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิต เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตรงตามความระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียดที่นี้
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการสอบซ้ำซ้อน
ประกาศคณะกรรมการบริหารทุน เปิดรับคัดเลือกนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสุจริต ปี 2
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ประจำปี 2557  
นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะของใบคำร้องได้ที่นี่
 
 
บริษัท พี.เอ็ม. การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด เปิดรับสมัครงานในสายงานบัญชีหลายอัตรา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา โครงการ Hokkaido University President's Followship 2016 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2559
รับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนในโครงการ FEALAC Unaversity Discovery Year ประเทศบูรไนดารุสซาลาม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษษระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2559
Deluxe - Regarding aFreeding a Freelance Translator Job Opporttunity
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับปริญญาตรี
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "เรียนฟรีที่ยุโรปกับทุน ERASMUS+"
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ระดับประเทศ "Thailand Accounting Challenge" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคร หลายอัตรา หลายสาขาวิชา
บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (DENSO) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Accounting Staff
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2559 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก "Special Course for Sustainable Agriculture 2016" จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2559 จาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรปภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus
Offenburg University - List of English Taught Courses and Application Information
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน " Sasin Career Opportunities Day 2015"
โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน
สำนักงานสอบบัญชี เจ.ที.ออดิจ เปิดรับนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน
บริษัทบริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2559
สวนไอเพลส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานร่วมประกวดในกิจกรรมสร้างสรรค์วีดีโอ " iMarket @สวนไอเพลส ในมุมมองของคุณ"
กองวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ทุนแลกเปลี่ยนโครงการ MOBILE+ ภายใต้กรอบ Erasmus+
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมาเปิดรับสมัครพนักงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
สำนักงาน ก.พ. รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ หรือ UIS
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนิสิตร่วมประกวดโครงการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ปี 2558
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักศูตร Work Experience Program in Australia
บริษัทไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมฝึกงาน
บริษัท Osotspa เปิดรับพนักงาน ตำแหน่งพนักงานขายเงินสด และพนักงานกิจกรรมพิเศษ
บริษัทโสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2558
บริษัท มิซูมิชิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทไทย-เอ็มซี จำกัด ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Visit MC Day ครั้งที่ 5
บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
งานห้องสมุด กองบริการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอมรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดแผนการตลาด "UNIQLO IMC PLAN CONTEST 2015" โดนในวัย U กับ Uniqlo
บริษัท Honda ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา กิจกรรม Markettin Plan Contest โครงการ 8 by A.P.Honda
บริษัทคอลลินด์ แอนด์ คอนเนอส์ จำกัด เปิดรับนิสิตฝึกงาน และ Part Time สาขาบัญชี
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบคาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz ) ชิงทุนการศึกษา
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวด "NKP.Youth Team Talent Contest 2015"
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน
ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2558 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://eduserv.ku.ac.th
 
          
ดาวน์โหลดใบสมัคร    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับเงินงบประมาณ  ,   สำหรับเงินรายได้ ที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการตลาด    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์  
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 12 อัตรา  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  

  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 01/2559
  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาซื้อแฟลชไดรฟ์ พร้อมกล่งบรรจุ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 10/2558

  ภาพข่าวนิสิตคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับรางวัล จาก "อีซูซุ จากโครงการ อีซูซุ ....การตลาดรอบทิศแนวคิดใหม่" (ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า)
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงการ วัน-ทู-คอล แบรนด์เอจ อวอร์ด ปีที่ 6 ตอน Tic Tac Tour ท่องทั่วไทย รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย" ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ KU NEWS ฉบับที่ 138 ที่สามารถคว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด 2013 ในการประกวด "HP IMC Plan Challenge 2013 ทัชแล้วใช่ ใช้แล้วชอบ ตอบครบทุกความต้องการ"

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
#

 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. ทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
งานบริการการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 0-3835-2381 หรือ 0818556406  โทรสาร 0-3835-2381
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ 0-3835-2825  โทรสาร 0-3835-2380
<< เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IExplorer 8 และ ขนาดหน้าจอ 1152x864 >>