ตรวจสอบสถานะใบคำร้องนิสิต
ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา
ลำดับ
วันที่รับ
เรื่อง
รหัส
ชื่อ-สกุลนิสิต
สาขา
สถานะ
121
3/24/2009
ใบคำร้องขอลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต :
49206279
ชุลีพร ไชยวรรณ การโรงแรม(R06) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-แนบตารางเรียน-ระบุหมู่เรียน
122
3/24/2009
ใบคำร้องขอลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต :
49206121
เกศรินทร์ กิจก่อทรัพย์ การโรงแรม(R06) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-แนบตารางเรียน-ระบุหมู่เรียน
123
3/24/2009
ใบคำร้องขอลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต :
48233977
จุมภฎ มานะกิจเจริญ การจัดการ (ภาคพิเศษ)(R08) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ระบุหมู่เรียน
124
3/24/2009
ใบคำร้องขอลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต :
48237762
วรายุทธ อุสาหวงษ์ การตลาด (ภาคพิเศษ)(R11) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ระบุหมู่เรียน
125
3/9/2009
ใบคำร้องขอค่าหน่วยกิตคืน 5A :
50200708
อัญชนา หวังพึ่งพุทธ การจัดการโลจิสติกส์(R14) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-สำเนา Ku2 ภาคปลาย/51
126
3/9/2009
ใบคำร้องขอเทียบรายวิชา :
49203235
วัชราภรณ์ แจ่มกระจ่าง การตลาด (ภาคพิเศษ)(R11) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-เขียนคำร้องขอเทียบรายวิชา
127
2/21/2009
ใบคำร้องขอค่าหน่วยกิตคืน 5A :
50207208
อรุณรุ่ง หลักฐานดี การโรงแรม(R06) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ผลการเรียนทั้งหมด
128
2/17/2009
ใบคำร้องทั่วไป : เปลี่ยนที่อยู่ผู้ปกครอง
50206671
ปิยธิดา มาลีสุวรรณ การโรงแรม(R06) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ไม่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
129
2/13/2009
ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน :
50206101
นางสาวสุชาดา บำเพ็ญแพทย์ การจัดการ(R02) ใบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมและสำเนาบัตรผู้ปกครอง
130
2/7/2009
ใบคำร้องขอย้ายสาขา :
-
- การจัดการ(R02) -
131
2/6/2009
ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน :
50236892
ประภาพรรณ รัฐกาย การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)(R12) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-แนบคำร้องทั่วไป 1 ฉบับ
132
2/4/2009
ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน :
47237763
เอกรัฐ เอกสิทธิบัญชา การตลาด (ภาคพิเศษ)(R11) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-แนบคำร้องขอผ่อนผัน อีก 1 ใบ
133
2/5/2009
ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน :
51235693
นางสาวสุปรียา สุขสุยุติ การจัดการ(R02) ต้องส่งใบคำร้องที่กิจการนิสิตรับรอง แล้งส่งฝ่ายการศึกษา
134
2/3/2009
ใบคำร้องขอค่าหน่วยกิตคืน 5A :
48207195
นางสาวศิริจิตต์ ใจชื้น การโรงแรม(R06) นิสิตยังไม่ได้ลงนาม
135
1/22/2009
ใบคำร้องทั่วไป : เปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือก
48232698
อริยา สุนทรวิภาต การตลาด (ภาคพิเศษ)(R11) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ไม่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ แนบ KU 2 ภาคปลาย 51
136
1/22/2009
ใบคำร้องทั่วไป : ขอเหรียญเรียนดี
48206676
ธันยารัตน์ ศรัทธาธรรม การโรงแรม(R06) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ไม่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผลการเรียนทั้งหมด
137
1/22/2009
ใบคำร้องขอค่าหน่วยกิตคืน 5A :
48203475
เสาวพร อินทรศร การตลาด(R03) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-สำเนา KU 2 ภาคปลาย 51 และหน้าบัญชีธนาคาร
138
1/21/2009
ใบคำร้องทั่วไป : เปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้ปกครอง
51234045
ปิยวรรณ ศิริวนสกุล การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)(R12) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ยังไม่ผ่านอ.ที่ปรึกษา
139
1/20/2009
ใบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต :
50239870
ชาญชัย จินดาสวัดสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)(R15) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ลงนามในคำร้องด้วยคะ
140
1/15/2009
ใบคำร้องขอค่าลงทะเบียนเรียนคืน :
49201965
วราพร มั่นคง การจัดการ(R02) ไม่ผ่านต้องแก้ไข-ไม่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ แนบ KU 2 ภาคปลาย 51
หน้า << back123456 |7 89 | next >>
 
  ย้อนกลับ
   คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0-3835-2380-2
( เวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 16.30 )