763242 การจัดการงานบริการส่วนหน้า  
Front Office Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763242 การจัดการงานบริการส่วนหน้า (Front Office Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน 763311
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????? ????????????????? ??????????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     - ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ?????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 10304
    ???? 850 ?????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10304
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Bruce Braham. (1993). Hotel Front Office. Stanley Thornes (Publishers) Ltd.
เกณฑ์การวัดผล     ??????????????????????????????????????????? 5%
    ??????
    ???????????? 35%
    ????????????? 40%
    ??????????
    ?????????? 20%
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ???? 9.00 – 16.00 ?. ??? ajarnpla@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     - ?????????????????????????????? 36 ?????? ????????????????? ??????????????????????
    - ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
    - ??????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top