763242 การจัดการงานบริการส่วนหน้า  
Front Office Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763242 การจัดการงานบริการส่วนหน้า (Front Office Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน 763311
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดเกี่ยวกับการตัดการห้องหัก ระบบการสำรองห้องพัก การจัดสรรห้องพัก อัตราค่าห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน การบริการด้านสัมภาระ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การชำระเงิน การประสานงานกับแผนกต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัย การสร้างมาตรฐานและการจัดการคุณภาพงานบริการส่วนหน้า
วัตถุประสงค์     - เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของแผนกบริการส่วนหน้า
    - เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10304
    หมู่ 850 วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10304
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Bruce Braham. (1993). Hotel Front Office. Stanley Thornes (Publishers) Ltd.
เกณฑ์การวัดผล     การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5%
    การสอบ
    การสอบกลางภาค 35%
    การสอบปลายภาค 40%
    การทำรายงาน
    รายงานกลุ่ม 20%
    
การประเมินผลการเรียน     โดยพิจารณาคะแนนทั้งกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. และ ajarnpla@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     - นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
    - นิสิตจะต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกจากห้อง
    - นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะการสอนอันจะมีผลทำให้การสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top