391222 งานส่วนหน้าและการจัดการที่พักอาศัย  
Front of the House and Accommodation
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 391222 งานส่วนหน้าและการจัดการที่พักอาศัย (Front of the House and Accommodation)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้าง การบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม การสำรองห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน การจัดการบริการด้านสัมภาระ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการทางโทรศัพท์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างงานส่วนหน้าและงานแม่บ้านและบริษัทนำเที่ยว
วัตถุประสงค์     - เพื่อให้นิสิตเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแผนกบริการส่วนหน้าและส่งนงานต่างของโรงแรม
    - เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในระดับต่อไปหรือประกอบอาชีพในอนาคต
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. ห้อง 1401/1
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     - Bruce Braham. (1993). Hotel Front Office. Stanley Thornes (Publishers) Ltd.
    - ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น (2552). การปฏิบัติงานและการจัดการส่วนหน้าของโรงแรม. โอเดียนสโตร์.
    
เกณฑ์การวัดผล     การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5%
    การสอบ
    การสอบย่อย 10%
    การสอบกลางภาค 35%
    การสอบปลายภาค 40%
    การทำรายงาน
    รายงานกลุ่ม 10%
    
การประเมินผลการเรียน     โดยพิจารณาคะแนนทั้งกลุ่มและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. และ ajarnpla@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     - นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
    - นิสิตจะต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกจากห้อง
    - นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะการสอนอันจะมีผลทำให้การสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top