391211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  
Introduction to Loding and Food Service Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 391211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร (Introduction to Loding and Food Service Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     วิวัฒนาการ แนวโน้ม และการดำเนินงานของธุรกิจที่พักแรมและการบริการอาหาร แนวคิดด้านการจัดการที่นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงานของแต่ละแผนก มีการศึกษานอกสถานที่
วัตถุประสงค์     4.1เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจที่พักและบริการอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    4.2เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของแผนกต่างๆ ในธุรกิจที่พักและธุรกิจบริการอาหาร
    4.3เพื่อให้นิสิตเข้าใจแนวความคิดพื้นฐาน ด้านการจัดการธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับต่อไป
    4.4เพื่อฝึกทักษะนิสิตในการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคารเวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     7.1 Chuck Y. Gee. (1994). International Hotel Development and Management. Michigan. Education Institute of the America Hotel &Motel Association
    7.2 John R. Walker.(1999). Introduction to Hospitality. New Jersey. Prentice-Hall
    7.3 William S. Gray and Savatore c. Liguori. (1990). Hotel and Motel Management and Operations . New Jersey. Prentice-Hall.
    
เกณฑ์การวัดผล     การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5 %
    การสอบ
    การสอบกลางภาค 35 %
    การสอบปลายภาค 35 %
    การทำรายงาน
    รายงานเดี่ยว 5 %
    รายงานคู่ 5 %
    รายงานกลุ่มและการนำเสนอ 15 %
    
การประเมินผลการเรียน     โดยพิจารณาคะแนนทั้งกลุ่มและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ 9.00-16.00 น. E-mail:ajarnpla@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
    นิสิตต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้น จะถูกเชิญออกจากห้อง
    นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top