391211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  
Introduction to Loding and Food Service Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 391211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร (Introduction to Loding and Food Service Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ?????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????
วัตถุประสงค์     4.1????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4.2????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????? ?????????? ??????????????????????????????????
    4.3???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
    4.4???????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????????? 13.00-16.00 ?. ??? 10205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     7.1 Chuck Y. Gee. (1994). International Hotel Development and Management. Michigan. Education Institute of the America Hotel &Motel Association
    7.2 John R. Walker.(1999). Introduction to Hospitality. New Jersey. Prentice-Hall
    7.3 William S. Gray and Savatore c. Liguori. (1990). Hotel and Motel Management and Operations . New Jersey. Prentice-Hall.
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????????????????????????????????? 5 %
    ??????
    ???????????? 35 %
    ????????????? 35 %
    ??????????
    ??????????? 5 %
    ???????? 5 %
    ?????????????????????? 15 %
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? 9.00-16.00 ?. E-mail:ajarnpla@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     ???????????????????????????? 36 ?????? ????????????????? ??????????????????????
    ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top