131335 การจัดการธนาคารพาณิชย์  
Commercial Bank Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131335 การจัดการธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน 01131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
คำอธิบายรายวิชา     ลักษณะหน้าที่และการจัดการของธนาคารพาณิชย์ ระบบการธนาคารพาณิชย์ นโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ การให้กู้ยืมและการลงทุนเงินสำรอง สำนักหักบัญชีของธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือเครดิตประเภทต่าง ๆ
วัตถุประสงค์     1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์
    2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงการจัดโครงสร้างองค์กรของธนาคารพาณิชย์
    3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการธนาคารพาณิชย์ด้านต่าง ๆ
    4. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Peter, S. R. and S. C. Hudgins. 2005. Bank Management and Financial Service. (6th ed.). New York: Mc Graw-Hill.
    2. กฤษฎา เสกตระกูล. การวิเคราะห์งบการเงินธนาคารพาณิชย์. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
    3. กฤษฎา สังขมณี. 2550. การเงินและการธนาคาร. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
    4. จรินทร์ เทศวานิช. 2544. เงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).
    5. พรนพ พุกกะพันธ์, ประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ์. 2544. การบริหารธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์.
    6. สิตาภา บัวเกษ. 2551. ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    
เกณฑ์การวัดผล     1. เข้าชั้นเรียน 5%
    2. งานมอบหมาย 25%
    3. การสอบกลางภาค 40%
    4. สอบปลายภาค 30%
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     อีเมล์ sitapa.fin.ms@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    3. นิสิตจะต้องแต่งกายให้ถูกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเข้าเรียน หากแต่งกายไม่ถูกระเบียบจะถูกหักคะแนนความประพฤติ และหักคะแนนการเข้าขั้นเรียน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top