131335 การจัดการธนาคารพาณิชย์  
Commercial Bank Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131335 การจัดการธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน 01131211 ???????????? (Business Finance)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ?
วัตถุประสงค์     1. ??????????? ???????????????????????????????????????
    2. ???????????????? ????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????? ????????????????????????????????????????? ?
    4. ???????????????? ????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Peter, S. R. and S. C. Hudgins. 2005. Bank Management and Financial Service. (6th ed.). New York: Mc Graw-Hill.
    2. ????? ?????????. ????????????????????????????????. ????????????????????????.
    3. ????? ??????. 2550. ??????????????????. ??????????????????????????????????????.
    4. ??????? ????????. 2544. ??? ?????????? ??????????????. ??????? : ?????? ?????????????? ????? (?????).
    5. ???? ??????????, ??????????? ???????????. 2544. ??????????????????????. ???????: ??????????????????????.
    6. ?????? ??????. 2551. ?????????? ??????????????. ???????: ??????????????????????
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????????? 5%
    2. ????????? 25%
    3. ???????????? 40%
    4. ?????????? 30%
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? sitapa.fin.ms@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top