134211 พฤติกรรมผู้บริโภค  
Consumer Behavior
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134211 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิภา  นิรุตติกุล
วิชาพื้นฐาน 01134211 หลักการตลาด, 459101 จิตวิทยาทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา     หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้า โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการนำเอาผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค
    2) เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และเข้าใจถึงเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
    3) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
    4) เพื่อฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 1401/2
    หมู่ 850 วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 1401/2
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    -เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น (รายงานกลุ่ม) ร้อยละ 30
    2. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น (รายงานเดี่ยว) ร้อยละ 10
    3. การสอบ ร้อยละ 50
    4. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ      วันศุกร์ เวลา 8.30 - 11.30 น. (เฉพาะนิสิตที่นัดพบล่วงหน้า
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top