134211 พฤติกรรมผู้บริโภค  
Consumer Behavior
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134211 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิภา  นิรุตติกุล
วิชาพื้นฐาน 01134211 ???????????, 459101 ??????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ????????????????????????????????????????????????????????
    2) ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
    3) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4) ?????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ??????????? ???? 13.00 - 16.00 ?. ??? 1401/2
    ???? 850 ??????????? ???? 16.30 - 19.30 ?. ??? 1401/2
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????
    -???????????????????????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????????/????????????? (??????????) ?????? 30
    2. ???????????????/????????????? (???????????) ?????? 10
    3. ?????? ?????? 50
    4. ????????????????????????????? ?????? 10
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ      ???????? ???? 8.30 - 11.30 ?. (?????????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top