131311 การจัดการเงินทุนธุรกิจ  
Business Financing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131311 การจัดการเงินทุนธุรกิจ (Business Financing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน 01131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
คำอธิบายรายวิชา     เทคนิคและวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ การกู้ยืมระยะสั้น การจัดหาเงินทุนโดยใช้สินทรัพย์ของกิจการเป็นหลักประกัน การเช่า การหาทุนและการเพิ่มทุนโดยออกหุ้นบุริมสิทธิ์ และหุ้นสามัญ งบลงทุน ค่าของทุน ตลาดหลักทรัพย์และการปรับปรุงกิจการของธุรกิจ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายด้านการเงินของธุรกิจ
    2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ของธุรกิจ
    3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจ
    4. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     James C. Van Horne. 2002. Financial Management and Policy. (12th ed.). New Jersey : Prentice Hall
เกณฑ์การวัดผล     1. เข้าชั้นเรียน 5%
    2. งานมอบหมาย 15%
    3. การสอบกลางภาค 40%
    4. การสอบปลายภาค 40%
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     อีเมล์ sitapa.fin.ms@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    3. นิสิตจะต้องแต่งกายให้ถูกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเข้าเรียน หากแต่งกายไม่ถูกระเบียบจะถูกหักคะแนนความประพฤติ และหักคะแนนการเข้าขั้นเรียน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top