131311 การจัดการเงินทุนธุรกิจ  
Business Financing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131311 การจัดการเงินทุนธุรกิจ (Business Financing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน 01131211 ???????????? (Business Finance)
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ???????? ?????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????? ??????????????????????????????????????
    2. ???????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? ????????
    3. ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????? ????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     James C. Van Horne. 2002. Financial Management and Policy. (12th ed.). New Jersey : Prentice Hall
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????????? 5%
    2. ????????? 15%
    3. ???????????? 40%
    4. ????????????? 40%
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? sitapa.fin.ms@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top